三修

The three ways of discipline, i.e. three śrāvaka and three bodhisattva ways. The three śrāvaka ways are [lang id =1028]無常修 no realization of the eternal, seeing everything as transient; [lang id =1028]非樂修 joyless, through only contemplating misery and not realizing the ultimate nirvāṇa-joy; [lang id =1028]無我修 non-ego discipline, seeing only the perishing self and not realizing the immortal self. The bodhisattva three are the opposite of these.
* * *
1.無常修、 非樂修、 無我修。 無常修是聲聞乘行人因不知法身常住的德性, 所以只是觀察一切有為法的無常; 非樂修是聲聞乘行人因不知諸法中自有涅槃寂滅的快樂, 所以只是觀察諸法的苦而已; 無我修也是聲聞乘行人因不知有自在無礙的真我, 所以只是觀察五蘊之空而已。 以上三修都是聲聞乘行人的劣三修。 2.常修、 樂修、 我修。 常修是菩薩知法身的理體乃常住不滅, 所以破除聲聞乘行人對於無常的執著; 樂修是菩薩知諸法中自有涅槃之樂, 所以破除聲聞乘行人對於苦的執著; 我修是菩薩知無我法中自有真我的存在, 所以破除聲聞乘行人對於無我的執著。 以上三修是菩薩乘行人的勝三修。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 三修 — ★集异门论五卷十七页云:三修者:一、修戒。 二、修定。 三、修慧。 修戒云何?答:于诸善戒,亲近数习。 殷重无间,勤修不舍。 是名修戒。 修定云何?答:于诸善定,亲近数习,殷重无间,勤修不舍。 是名修定。 修慧云何?答:于诸善慧,亲近数习,殷重无间,勤修不舍。 是名修慧。 …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三修──胜三修 → 三修──勝三修 — ﹝出涅槃經﹞ 謂菩薩依佛勝教而修, 破於聲聞劣修, 故名勝三修。 〔一、 常修〕, 常即不遷不變之謂也。 蓋菩薩了知法身之體, 本來常住, 無滅無生, 以破聲聞之人, 不應於諸法中執為無常, 是名常修。 〔二、 樂修〕, 樂即安隱寂滅之謂也。 蓋菩薩了知諸法之中, 而有涅槃寂滅之樂, 以破聲聞之人, 不應於諸法中執之為苦, 是名樂修。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 我修〕, 我即自在無礙之謂也。 蓋菩薩了知無我法中而有真我, 得大自在, 無有障礙, 以破聲聞之人,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三修──劣三修 — ﹝出涅槃經﹞ 謂聲聞所修比於菩薩所修則劣, 故名劣三修。 〔一、 無常修〕, 謂聲聞之人, 不知法身常住之理, 而觀三界一切有為之法, 皆悉生滅無常, 是名無常修。 (三界者, 欲界、 色界、 無色界也。 ) 〔二、 非樂修〕, 非樂即苦也。 謂聲聞之人, 不知諸法之中, 本有涅槃寂滅之樂; 而觀一切諸法, 悉皆是苦, 是名非樂修。 〔三、 無我修〕, 謂聲聞之人, 不知自在無礙之真我, 而觀五陰等法皆空、 無我、 無我所, 是名無我修。 (五陰者, 色陰、 受陰、 想陰、 行陰、… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三修──勝三修 — ﹝出涅槃經﹞ 謂菩薩依佛勝教而修, 破於聲聞劣修, 故名勝三修。 〔一、 常修〕, 常即不遷不變之謂也。 蓋菩薩了知法身之體, 本來常住, 無滅無生, 以破聲聞之人, 不應於諸法中執為無常, 是名常修。 〔二、 樂修〕, 樂即安隱寂滅之謂也。 蓋菩薩了知諸法之中, 而有涅槃寂滅之樂, 以破聲聞之人, 不應於諸法中執之為苦, 是名樂修。 (梵語涅槃, 華言滅度。 ) 〔三、 我修〕, 我即自在無礙之謂也。 蓋菩薩了知無我法中而有真我, 得大自在, 無有障礙, 以破聲聞之人,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三修学──菩萨三修学 → 三修學──菩薩三修學 — ﹝出菩薩纓絡本業經﹞ 〔一、 百劫頂寂定中修諸三昧〕, 劫, 梵語具云劫波, 華言分別時節。 梵語三昧, 華言正定。 頂寂定者, 在眾定之上, 故名頂也。 謂等覺菩薩住頂寂定, 以大願力, 住壽百劫, 修一切三昧已, 入金剛三昧, 與一切法性相應相冥而得一合相也。 (等覺者, 去佛之位一等也。 金剛三昧者, 金剛最堅至利, 謂入此三昧, 則一切諸惑無不斷也。 ) 〔二、 千劫金剛定中學諸威儀〕, 謂等覺菩薩復住壽千劫, 學佛一切威儀, 象王觀視, 師子遊步,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三修學──菩薩三修學 — ﹝出菩薩纓絡本業經﹞ 〔一、 百劫頂寂定中修諸三昧〕, 劫, 梵語具云劫波, 華言分別時節。 梵語三昧, 華言正定。 頂寂定者, 在眾定之上, 故名頂也。 謂等覺菩薩住頂寂定, 以大願力, 住壽百劫, 修一切三昧已, 入金剛三昧, 與一切法性相應相冥而得一合相也。 (等覺者, 去佛之位一等也。 金剛三昧者, 金剛最堅至利, 謂入此三昧, 則一切諸惑無不斷也。 ) 〔二、 千劫金剛定中學諸威儀〕, 謂等覺菩薩復住壽千劫, 學佛一切威儀, 象王觀視, 師子遊步,… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三福业事 — ★俱舍论十八卷九页云:契经说有三福业事。 一、施类福业事。 二、戒类福业事。 三、修类福业事。 此云何立福业事名?颂曰:施戒修三类,各随其所应,受福业事名。 差别如业道。 论曰:三类皆福。 或业,或事,随其所应,如业道说。 谓如分别十业道中,有业亦道,有道非业。 此中有福亦业,亦事;有福、业,非事;有福、事,非业;有唯是福,非业、非事。 且施类中,身语二业,具福业事三种义名。 彼等起思,唯名福业。 思俱有法,唯受福名。 戒类既唯身语业性;故皆具受福业事名。 修类中慈,唯名福事。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三慧 — 指聞思修三慧, 為簡擇事理的三種精神作用。 修唯識行, 在修三學、 六度之前, 要先由三慧修起。 此三慧為: 一、 聞所成慧: 自善師友或善知識處、 聞經典的教法, 所得的知見和智慧。 二、 思所成慧: 以聞知的教法, 如理思維而得的知見和智慧。 三、 修所成慧: 修習禪定而生的智慧。 * * * ﹝出成實論﹞ 〔一、 聞慧〕, 聞慧者, 由於聽聞而生智慧也。 謂從經論中聞, 或從善知識處聞, 以因聞故, 能生無漏聖慧也。 〔二、 思慧〕, 思慧者, 由於思惟而生智慧也。… …   Dictionary of Buddhist terms

  • 三慧 — ★集异门论五卷十三页云:初三慧者:一、闻所成慧。 二、思所成慧。 三、修所成慧。 闻所成慧云何?答:因闻依闻由闻建立;于彼彼处,有势力,得自在,正遍通达。 其事如何?如有苾刍,或受持素呾缆,或受持毗奈耶,或受持阿毗达磨,或闻亲教师说,或闻轨范师说,或闻展转传授藏说,或闻随一如理者说;是名为闻。 因此闻,依此闻,由此闻建立故;此于彼彼处,有势力,得自在,正遍通达。 是名闻所成慧。 思所成慧云何?答:因思依思由思建立;于彼彼处,有势力,得自在,正遍通达。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三谛 — ★如谛施设建立中说。 ★二解 大毗婆沙论七十七卷十六页云:如契经说:出家梵志,总有三种婆罗门谛。 云何为三?谓有出家梵志,作如是说:一切有情,皆不应害。 如是所说,是谛非虚。 是名第一婆罗门谛。 复有出家梵志,作如是说:我非彼所有,彼非我所有。 如是所说,是谛非虚。 是名第二婆罗门谛。 复有出家梵志,作如是说。 诸有集法,皆有灭法。 如是所说,是谛非虚。 是名第三婆罗门谛。 问:此中何者是婆罗门,何者是谛?答:此中意说:出家外道,名婆罗门。 彼所说中,前三是谛。 余皆虚妄。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.